Extra verlof

Extra verlof 

Extra verlof wordt aangevraagd bij de directeur van de school. Dit moet schriftelijk 2 maanden van tevoren gedaan worden. Een formulier is verkrijgbaar op school. Verlof voor extra vakantie buiten de schoolvakanties is niet toegestaan. Extra verlof mag alleen bij uitzondering verleend worden:

·         i.v.m. de specifieke aard van het beroep van één van de ouders

·         indien een werkgeversverklaring overlegd kan worden met opgave van reden

·         als er sprake is van bijzondere, gewichtige omstandigheden.

Als aan één of meerdere voorwaarden is voldaan dan mag één maal per schooljaar verlof verleend worden, niet langer dan 10 schooldagen en niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 

Geen extra verlof wordt verleend voor:

Goedkopere vakantie buiten het seizoen, door anderen betaalde vakantie, het ophalen van familie, midweek of weekeinde vakanties, al jaren niet op vakantie geweest, al tickets gekocht of reserveringen gedaan, meereizen met anderen, ander kind van het gezin vrij of “er wordt toch geen les meer gegeven”. De directeur is wettelijk verplicht om bij ongeoorloofd schoolverzuim (of vermoedelijk ongeoorloofd verzuim) de leerplichtambtenaar op de hoogte te brengen, die kan eventueel een proces-verbaal opmaken.

Door de directeur moet van elk ongeoorloofd verzuim een melding worden gemaakt bij de leerplichtambtenaar (Archipelbeleid).