Kwaliteit‎ > ‎

Schooljaarverslag

Het schooljaarverslag is een verslag van de schooldirecteur aan de Raad van Bestuur van Archipelscholen. Het wordt na afloop van een schooljaar door de directeur samengesteld. Archipelscholen hanteert een vast "format" voor het schooljaarverslag. Elke school verschaft dus inzicht over een aantal vaststaande onderwerpen. In het schooljaarverslag is, naast een verslag van het reilen en zeilen van de school, ook veel aandacht voor de "opbrengsten" van de school. Opbrengsten zijn de resultaten die de leerlingen behalen, uitgedrukt in leerwinst. 
Toelichting bij Schooljaarverslag

Het schooljaarverslag bestaat dit jaar uit een korte tekst met (veel) verwijzingen naar andere documenten en naar Vensters-PO. 
Op www.scholenopdekaart.nl kunnen belangstellenden zien wat in Vensters-PO is ingebracht (door DUO). De school geeft daar vaak een nadere toelichting bij.

Procedure

Als het schooljaarverslag klaar is dan wordt het schooljaarverslag mét bijlagen eerst besproken met de voorzitter van de Raad van Bestuur, vervolgens voorgelegd aan het team en de Medezeggenschapsraad en tenslotte gepubliceerd (met relevante bijlagen) op de website.